แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและประกาศเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากส่วนที่นำเสนอในบทความหัวข้ออื่น ๆ แล้ว ยังมีแหล่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งคือเว็บไซต์ Dwr.go.th ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำทั่วประเทศที่ละเอียดที่สุด และเป็นแหล่งประกาศเตือนภัยน้ำท่วม น้ำหลาก และภัยดินถล่มโดยเฉพาะ

ประกาศเตือนภัยในเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำ รวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไว้อย่างหลากหลาย กล่าวเฉพาะการเฝ้าระวังและประกาศเตือนภัยน้ำท่วม หรืออุทกภัย รวมทั้งภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก มีการดำเนินงาน ดังนี้

  1. รายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง เป็นรายงานปริมาณน้ำฝนสะสม และน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ แม่น้ำ ซึ่งรวมทั้งแม่น้ำโขง เขื่อน และอ่างเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ โดยรายงานวันละ 2 ครั้ง ครั้งแรกรายงานเวลา 8.00 น. และครั้งที่ 2 เวลา 15.00 น. หากสถานการณ์น้ำมีความเสี่ยงเป็นอันตรายในพื้นที่ใด ก็จะมีการประกาศเตือนภัยพื้นที่ดังกล่าวทันที
  2. รายงานการติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย นำเสนอรายงานเฉพาะวันทำการ โดยนำข้อมูลมาจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมกับระบุการเตือน 3 ระดับ คือสีเขียว (เฝ้าระวัง) สีเหลือง (เตรียมพร้อม) และสีแดง (ให้อพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย)

3. รายงานสถานการณ์พื้นที่ลาดเชิงเขาที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม เป็นรายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า และปริมาณความชื้นในดินในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั่วประเทศ ซึ่งนำเสนอทุกวันโดยได้ข้อมูลจากแผนที่ดาวเทียมของ Gistda และความชื้นในดินจากระบบ MRCFFGS หากพบพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม น้ำหลาก และดินถล่ม ก็จะประกาศเตือนภัยพื้นที่ดังกล่าวทันที