เกี่ยวกับเรา

ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นภัยใกล้ตัวชาวไทยอย่างแท้จริง เพราะภัยหลายประเภท เช่น น้ำท่วม พายุฤดูร้อนพัดถล่ม และดินถล่มนั้นเกิดขึ้นได้ทุกปี ดังนั้น ระบบเตือนภัย การเฝ้าระวัง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งด้วยความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัย เราจึงเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้

สาระน่าสนใจที่เรานำเสนอ

สำหรับส่วนหนึ่งของประเด็นที่เราคัดเลือกมานำเสนอ มีดังนี้

  1. ระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติล่วงหน้า (Early Warning System) เป็นบทความเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบเตือนสาธารณภัยซึ่งสร้างและติดตั้งไว้ในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติทั่วประเทศ
  2. การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นบทความเกี่ยวกับหน่วยงานสำคัญที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่าง ๆ เช่น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น
  3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน เป็นบทความเกี่ยวกับบุคคลผู้มีอำนาจสั่งการในกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งระบุถึงภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการ
  4. แหล่งรวมข้อมูลทางออนไลน์ เป็นบทความเกี่ยวกับเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรน้ำ โดยเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นแหล่งรวมข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติทางทะเล ระบุพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และรายงานแผ่นดินไหว ส่วนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำนำเสนอข้อมูลการเฝ้าระวังและประกาศเตือนภัยน้ำท่วม ภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่สนใจเรื่องการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ